Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động nhưng cũng là nghĩa vụ của người sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tạm dừng việc thực hiện nghĩa vụ này. Cùng Pham Consult tìm hiểu về thông tin này nhé!

Người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong bao lâu thì được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

 1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
 2. a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;
 3. b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.
 4. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

Như vậy, theo quy định, người sử dụng lao động gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế mà phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên thì được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

 

Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có phải đóng bù khi hết thời gian tạm dừng không?

Việc đóng bảo hiểm bù được quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:
 2. a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;
 3. b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.
 4. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.
 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, theo quy định, trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi hết thời gian tạm dừng, người sử dụng lao động và người lao động phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

 

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc người sử dụng lao động có phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản cho người lao động không?

Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 1. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
 2. a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

 1. b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.
 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Như vậy, theo quy định, trong tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (tạm dùng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất), người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản cho người lao động.

 

Vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã cùng bạn tìm hiểu thêm thông tin về trường hợp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tạm dừng việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mong những thông tin trên bổ ích cho công việc của bạn.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat