Trong môi trường kinh tế đa dạng và phức tạp, rất nhiều tổ chức, công ty gặp khó khăn trong việc hoàn thành các báo cáo tài chính và thực hiện kế toán. Doanh nghiệp khi tự thực hiện thường hay gặp khó khăn, nhầm lẫn trong việc áp dụng các chuẩn mực kế toán vào thông lệ báo cáo, dẫn đến tốn thời gian và nguồn lực. Việc lựa chọn các đơn vị chuyên nghiệp như PHAM CONSULT sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nguồn lực và đảm bảo báo cáo theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. 

Các dịch vụ kế toán của PHAM CONSULT bao gồm:

 • Tổng hợp và lập các Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo quản trị
 • Soát xét Báo cáo tài chính
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tư vấn thiết lập lại bộ máy kế toán – tài chính cho phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn thiết lập và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về trình tự lập và luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán… theo qui định.
 • Đăng ký hệ thống kế toán; tư vấn thiết lập hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với yêu cầu báo cáo và hoạt động của khách hàng
 • Kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ và ghi sổ kế toán
 • Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
 • Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán
 • Thay mặt Công ty giải trình các vấn đề liên quan đến số liệu kế toán đã lập;
 • Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng
 • Cung cấp dịch vụ huấn luyện kế toán tại doanh nghiệp (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị)
Comments