Vai trò của kiểm toán nội bộ tiếp tục phát triển, thúc đẩy bởi nhiều yếu tố bao gồm điều kiện kinh tế, tính toàn cầu hóa, và những rủi ro mới và tiềm tàng. Những vấn đề này đang tạo ra một môi trường năng động và cơ hội mới cho kiểm toán nội bộ để chứng minh giá trị của mình. Kiểm toán nội bộ phải tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Các chuyên gia kiểm toán nội bộ của PHAM CONSULT mang lại sự hài hòa giữa kinh nghiệm kiểm toán nội bộ, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên môn cao cho chức năng kiểm toán nội bộ. Chúng tôi sẽ giúp công ty bạn:

– Cải thiện hiệu quả hoạt động của chức năng kiểm toán nội bộ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán hay Ban Kiểm soát

– Đảm bảo rằng nhóm kiểm toán nội bộ giải quyết đúng các rủi ro, cũng như cải thiện và làm phù hợp với khuôn khổ quản trị, rủi ro và kiểm soát của công ty

– Cung cấp tư vấn độc lập cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán hay Ban Kiểm soát, nhà quản lý về những rủi ro của tổ chức cũng như mức độ kiểm soát. 

Comments