Dịch vụ tư vấn tài chính của PHAM CONSULT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những vấn đề khó khăn hay vướng mắc trong hoạt động tài chính, đồng thời tư vấn xây dựng một kế hoạch tài chính chuẩn nhất trong kinh doanh của doanh nghiệp, lập đề án thu xếp vốn theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi gồm:

– Tư vấn sắp xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp 

– Tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp

– Xây dựng chiến lược tiếp cận cũng như thẩm định những cơ hội đầu tư tiềm năng

– Tư vấn và sắp xếp kế hoạch thanh lý công ty hoặc tài sản khi có kế hoạch thay đổi định hướng kinh doanh hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp

– Tư vấn lập kế hoạch đầu tư đối với những doanh nghiệp tư nhân đang tìm kiếm những mục tiêu tăng trưởng cao hoặc xem xét 1 khoản đầu tư nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận.

Comments