Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp là một yêu cầu quan trọng đáp ứng mục tiêu Tổng Kế toán nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Như vậy, việc lập báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài gồm là cần thiết và bắt buộc. Qua bài viết hôm nay, cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này!

Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh giữa DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam với DN dịch vụ kế toán nước ngoài gồm những nội dung gì?

Nội dung báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 40/2020/TT-BTC như sau:

Chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

  1. Nội dung báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài:
  2. a) Tên báo cáo: Tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới.
  3. b) Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Thông tin về các bên liên danh;

– Danh sách kế toán viên hành nghề được giao phụ trách phần việc thuộc trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán;

– Danh sách hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới giao kết trong giai đoạn 06 tháng.

  1. c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam có liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam.

Như vậy, theo quy định, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài bao gồm:

– Thông tin về các bên liên danh;

– Danh sách kế toán viên hành nghề được giao phụ trách phần việc thuộc trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán;

– Danh sách hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới giao kết trong giai đoạn 06 tháng.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài là khi nào?

Thời gian chốt số liệu báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 40/2020/TT-BTC như sau:

Chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

  1. Nội dung báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài:

  1. g) Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần.
  2. h) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
  3. i) Mẫu đề cương báo cáo: Theo Phụ lục số 02/BC ban hành kèm theo Thông tư này.
  4. k) Mẫu biểu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục số 02/BC ban hành kèm theo Thông tư này.
  5. l) Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam tổng hợp thông tin theo mẫu và gửi về Bộ Tài chính theo thời hạn quy định.

Như vậy, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

– Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo.

– Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam tham gia liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có trách nhiệm gì?

Căn cứ Điều 33 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam tham gia liên danh với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới có những trách nhiệm sau đây:

(1) Lưu trữ toàn bộ hồ sơ cung cấp dịch vụ kế toán đã thực hiện liên danh để cung cấp cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

(2) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả cung cấp dịch vụ kế toán và có trách nhiệm giải trình với các cơ quan chức năng về kết quả cung cấp dịch vụ kế toán, hồ sơ cung cấp dịch vụ kế toán và các vấn đề khác phát sinh từ việc liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán.

(3) Báo cáo Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng một lần về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh trong kỳ theo mẫu báo cáo do Bộ Tài chính quy định.

(4) Chịu sự kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

Pham Consult mong thông qua những thông tin trên sẽ giúp ích được cho công việc của bạn. 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat