Người lao động Việt Nam có thể nhận lương bằng ngoại tệ không? Người sử dụng lao động có thể trả lương cho người nước ngoài theo tuần được không? Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động nước ngoài bằng hình thức nào? Qua bài viết hôm nay, hãy cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Người lao động Việt Nam có thể nhận lương bằng ngoại tệ không?

Căn cứ khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Tiền lương

 1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Căn cứ Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Trả lương

 1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.
 2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.
 3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận số tiền lương thực hiện công việc, căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Như vậy, trường hợp trong hợp đồng lao động có thỏa thuận việc sử dụng ngoại tệ để trả tiền lương trả cho người lao động thì người lao động Việt Nam có thể nhận lương bằng ngoại tệ.

Lưu ý, mỗi lần trả lương người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ.

 

Người sử dụng lao động có thể trả lương cho người nước ngoài theo tuần được không?

Căn cứ khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Nguyên tắc trả lương

 1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Căn cứ Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Kỳ hạn trả lương

 1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.
 2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.
 3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
 4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể trả lương cho người lao động nước ngoài theo tuần nếu có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng lao động.

Lưu ý, người sử dụng lao động phải trả trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động nước ngoài. Trường hợp người lao động nước ngoài không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động nước ngoài ủy quyền hợp pháp.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù tiền lãi chậm trả cho người lao động.

 

Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động nước ngoài bằng hình thức nào?

Căn cứ Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Hình thức trả lương

 1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
 2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

 1. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán với người lao động nước ngoài. Lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động.

Lưu ý: Trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động thì người sử dụng lao động phải chi trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat