Phần lẻ cổ phần là gì? Công ty đại chúng muốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì phương án xử lý phần lẻ cổ phần phải được ai thông qua? Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng có bao gồm quyết định thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần không? Qua bài viết hôm nay hãy cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này nhé! 

Phần lẻ cổ phần là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP giải thích như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Cổ phiếu đã phát hành là cổ phiếu đã được nhà đầu tư thanh toán đầy đủ và thông tin về người sở hữu được ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông.
  2. Cổ phiếu đang lưu hành là số cổ phiếu đã phát hành trừ đi số cổ phiếu công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
  3. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã phát hành bởi công ty cổ phần và được mua lại bởi chính công ty đó.
  4. Phần lẻ cổ phần là phần vốn ít hơn 01 cổ phần.
  5. Cổ phiếu lẻ là cổ phiếu đại diện cho phần vốn cổ phần hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần.

Như vậy, theo quy định nêu trên, phần lẻ cổ phần được hiểu là phần vốn ít hơn 01 cổ phần.

Và cổ phiếu lẻ sẽ là cổ phiếu đại diện cho phần vốn cổ phần hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần.

 

Công ty đại chúng muốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thì phương án xử lý phần lẻ cổ phần phải được ai thông qua?

Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

  1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.
  3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.
  4. Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc được Bộ Tài chính chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, công ty đại chúng để được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cần đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trong đó, phương án xử lý phần lẻ cổ phần (nếu có) phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

 

Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng có bao gồm quyết định thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần không?

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng bao gồm:

(1) Báo cáo phát hành theo Mẫu số 16 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

(2) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

(3) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành.

(4) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

(5) Quyết định của cấp có thẩm quyền của công ty con thông qua việc phân phối lợi nhuận, sao kê có xác nhận của ngân hàng chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ trong trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

(6) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có).

(7) Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy, theo quy định nêu trên, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng có bao gồm Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có).

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat