Việc cập nhật kiến thức chuyên môn trong công việc luôn là cần thiết và bắt buộc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc cập nhật kiến thức là không bắt buộc. Vậy người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong trường hợp nào? Cùng Pham Consult tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong trường hợp nào? 

 

Việc cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 10/2021/TT-BTC như sau:

 

Đối tượng cập nhật kiến thức

 1. Đối tượng cập nhật kiến thức là nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 2. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia cập nhật kiến thức hàng năm.
 3. Không bắt buộc phải cập nhật kiến thức đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ.

Như vậy, theo quy định thì người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

 

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế có được tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không?

Việc tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 10/2021/TT-BTC như sau:

 

Tổ chức cập nhật kiến thức

 1. Các cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế đăng ký tổ chức thực hiện theo quy chế cập nhật kiến thức và được Tổng cục Thuế xác nhận nếu đáp ứng được các điều kiện sau:
 2. a) Có chương trình, tài liệu cập nhật kiến thức đáp ứng được quy định tại Điều 19 Thông tư này;
 3. b) Có đội ngũ giảng viên có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, giảng dạy liên quan tới nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

Đồng thời, căn cứ Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định như sau:

 

Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức

 1. Nội dung cập nhật kiến thức
 2. a) Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế.
 3. b) Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Trên cơ sở nội dung cập nhật kiến thức, căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Thuế xây dựng chương trình khung các nội dung phải cập nhật kiến thức của năm đó. Chương trình khung được ban hành trước ngày 31/01 hàng năm.

 1. Tài liệu cập nhật kiến thức
 2. a) Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. b) Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

Như vậy, theo quy định, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế được tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 

(1) Có chương trình, tài liệu cập nhật kiến thức đáp ứng được quy định tại Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTC;

 

(2) Có đội ngũ giảng viên có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, giảng dạy liên quan tới nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTC;

 

(3) Được Tổng cục Thuế xác nhận.

 

Thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tối thiểu là bao lâu?

Thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 10/2021/TT-BTC như sau:

 

Thời gian, hình thức cập nhật kiến thức

 1. Thời gian cập nhật kiến thức đối với nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được xác định như sau:
 2. a) Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 24 giờ (tương đương 03 ngày) trong một năm. Số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm để làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm sau.
 3. b) Giờ cập nhật kiến thức được tính theo tỷ lệ 01 giờ học bằng 01 giờ cập nhật kiến thức. Thời lượng được tính giờ cập nhật kiến thức không quá 04 giờ/buổi học và không quá 08 giờ/ngày học.
 4. c) Tài liệu chứng minh về giờ cập nhật kiến thức là giấy xác nhận đã tham gia cập nhật kiến thức do đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cấp.
 5. Hình thức cập nhật kiến thức.
 6. a) Người đăng ký tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp cập nhật kiến thức theo hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến do các đơn vị tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư này.

Như vậy, theo quy định, thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tối thiểu là 24 giờ (tương đương 03 ngày) trong một năm.

 

Số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm để làm cơ sở đăng ký hành nghề hoặc xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm sau.

 

Qua bài viết hôm nay, Pham Consult đã cùng bạn tìm hiểu về vấn đề người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong trường hợp nào? Mong những thông tin trên sẽ giúp ích được cho công việc của bạn,  

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat