Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, việc thay đổi nhà đầu tư là một thủ tục không thể tránh khỏi. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể thay đổi nhà đầu tư khi nhà đầu tư cũ chuyển nhượng dự án/phần vốn góp cho nhà đầu tư mới; có thêm nhà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp.

Cùng Pham Consult tìm hiểu về thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhé.

Trình tự thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc những trường hợp dưới đây cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trước khi thực hiện thay đổi nhà đầu tư:

– Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Khi đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (trong trường hợp tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh).

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hơp lệ đối với trường hợp Công ty có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh.
 • Bản sao công giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông mới tham gia góp vốn vào công ty.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc văn bản chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng. (Đối với trường hợp nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp trong doanh nghiệp)

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian: Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Thay đổi nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Văn bản giải trình việc thay đổi nhà đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới;
 • Tài liệu chứng minh tài chính của nhà đầu tư mới hoặc tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp.

Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời gian: Trong thời hạn 10 -15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, qua bài viết trên Pham Consult đã trình bày thủ tục thực hiện việc thay đổi nhà đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng muốn được tư vấn rõ hơn hoặc hỗ trợ thực hiện dịch vụ này vui lòng liên hệ Pham Consult.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat