Có bao nhiêu hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng? Trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với cơ quan nào? Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đối với hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm có các giấy tờ gì? Qua bài viết hôm nay, cùng Pham Consult tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé!

Có bao nhiêu hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng?

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

 1. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng bao gồm:
 2. a) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động thêm vốn cho tổ chức phát hành;
 3. b) Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành;
 4. c) Kết hợp hình thức quy định tại các điểm a, b khoản này;
 5. d) Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng để thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.
 6. Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng bao gồm:
 7. a) Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 8. b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chào bán thêm chứng chỉ quỹ ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Quỹ đầu tư.
 9. Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 10. Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

Như vậy, theo quy định trên, có 4 hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, bao gồm:

(1) Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng

(2) Chào bán thêm chứng khoán ra công chúng

(3) Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(4) Tổ chức phát hành chào bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác ra công chúng.

 

Trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với cơ quan nào?

Căn cứ Điều 16 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

 1. Tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:
 3. a) Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương;
 4. b) Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;
 5. c) Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;
 6. d) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ các trường hợp sau đây:

(1) Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương;

(2) Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

(3) Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

(4) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đối với hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm có các giấy tờ gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 quy định, hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đối với hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần gồm có các giấy tờ sau đây:

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

– Bản cáo bạch;

– Điều lệ của tổ chức phát hành;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

– Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019;

– Văn bản cam kết của các cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

– Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

– Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Pham Consult mong những thông tin trên sẽ giúp ích được cho công việc của bạn.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat