Đối với từng loại hình kinh doanh khác nhau, pháp luật Việt Nam sẽ có những quy định riêng yêu cầu về điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Vậy, trong trường hợp chủ sở hữu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất nên làm phải làm gì? Qua bài viết hôm nay, cùng Pham Consult tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Chủ sở hữu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì khi công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau:

Duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

  1. Việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo quy định sau đây:
  2. a) Công ty chứng khoán phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 74 của Luật này;
  3. b) Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 76 của Luật này;
  4. c) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 75 của Luật này;
  5. d) Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì và tuân thủ các điều kiện cấp giấy phép theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 76 của Luật này.
  6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này hoặc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thông qua phương án khắc phục và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng đối với điều kiện về vốn chủ sở hữu, tối đa là 03 tháng đối với các điều kiện khác kể từ ngày không đáp ứng điều kiện.

Như vậy, theo quy định nêu trên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất thì chủ sở hữu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải thông qua phương án khắc phục và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng đối với điều kiện về vốn chủ sở hữu, tối đa là 03 tháng đối với các điều kiện khác kể từ ngày không đáp ứng điều kiện.

 

Chủ sở hữu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải làm gì khi công ty không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất? (Hình từ Internet).

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có được ký mới các hợp đồng quản lý đầu tư trong thời gian thực hiện phương án khắc phục hay không?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 85 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

Duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

  1. Trong thời gian thực hiện phương án khắc phục, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động sau đây:
  2. a) Công ty chứng khoán không được mở rộng hoạt động kinh doanh; không được chia lợi nhuận; không được mua lại cổ phiếu, trừ việc mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động hoặc do sửa lỗi giao dịch;
  3. b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; không được chia lợi nhuận; không được huy động vốn lập quỹ, lập công ty đầu tư chứng khoán; không được tăng vốn điều lệ cho quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán đang quản lý; không được ký mới các hợp đồng quản lý đầu tư, ký kéo dài thời hạn hoặc tiếp nhận thêm vốn từ các khách hàng ủy thác hiện tại; không được lập chi nhánh, lập văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài;
  4. c) Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được chuyển lợi nhuận của chi nhánh ra nước ngoài.

Theo đó, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được ký mới các hợp đồng quản lý đầu tư trong thời gian thực hiện phương án khắc phục vì không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không duy trì được điều kiện về cơ sở vật chất thì có bị đình chỉ hoạt động không?

Căn cứ theo điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 94 Luật Chứng khoán 2019 quy định về đình chỉ hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

Đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

  1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán có thông tin sai sự thật;
  3. b) Không khắc phục được tình trạng theo quy định tại Điều 92 của Luật này;
  4. c) Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép;
  5. d) Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này hoặc điều kiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu sau thời hạn khắc phục quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này.
  6. Sau 06 tháng kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bị đình chỉ trong trường hợp công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ quy định tại điểm b hoặc điểm d khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định nêu trên, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoản không duy trì được điều kiện về cơ sở vật chất có thể bị đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Sau 06 tháng kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bị đình chỉ trong trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat