Để không bị chậm trễ các báo cáo cho kỳ quyết toán năm 2018. Pham Consult gửi mọi người bảng tóm tắt kế hoạch trong năm 2019 và lịch nộp các báo cáo thuế.

Mọi người tham khảo bên dưới (hoặc xem file đính kèm) và xem lại công ty của mình đã nộp các báo cáo trên đúng hạn chưa nhé.

 

QUY TRÌNH KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019

  • Cần đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tại Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
  • Cần đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.
  • Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân: Tham khảo điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
  • Nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT: Tham khảo điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/ TT-BTC ngày 06/11/2013.
BẢNG TÓM TẮT
Loại Giai đoạn xây dựng cơ bản Giai đoạn hoạt động Giai đoạn giải thể
Hồ sơ nộp Th ời hạn nộp Ghi chú Hồ sơ nộp Thời hạn nộp Ghi chú Hồ sơ nộp Thời hạn nộp Ghi chú
Thuế môn

bài

-Tờ khai theo mẫu của QĐ

139

Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS

– Ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt

động SXKD, hoặc – Trong 30 ngày kể  ngày được cấp giấy phép

Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS Ngày 30/01 hàng năm Nộp lại Tờ khai khi có sự thay đổi vốn trên giấy phép
Thuế GTGT Tờ khai mẫu số 02/GTGT – Tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo – Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo Có thời gian xây dựng cơ bản quy định trên giấy phép – Tờ khai mẫu số 01/GTGT – Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C102/NS – Tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo – Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo Nộp tiền thuế nếu có phát sinh
BCTH

SD Hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC

 

Chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn
Báo cáo theo mẫu BC/26AC – Tháng: ngày thứ 20 của tháng ti ếp theo – Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo Kê khai theo tháng

cho DN có rủi ro cao v ề thuế

Biên bản Hủy hóa đơn Sau khi có xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về thuế
Thuế TNCN -Tờ khai mẫu

số 05/KK-

TNCN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS

– Tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo – Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo T ờ khai mẫu

số 05/KK-

TNCN

Nộp tiền theo mẫu Giấy n ộp tiền C102/NS

– Tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo – Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo
Quyết toán thuế

TNCN

-Tờ khai quyết toán mẫu số 05/QTTTNCN

Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS

 

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính – Phát sinh thừa thì cấn trừ năm tiếp theo – Phát sinh thiếu thì nộp thêm -Tờ khai quy ết toán mẫu số 05/QTT-

TNCN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C102/NS

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính – Phát sinh thừa thì cấn trừ năm tiếp theo – Phát sinh thiếu thì nộp thêm Tờ khai quyết toán mẫu số 05/QTTTNCN

Nộp tiền theo mẫu

Giấy nộp tiền C102/NS

Ngày dự kiến chấm dứt hoạt động
Thuế TNDN Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS Quý: ngày thứ 30 của quý tiếp theo Nộp tiền thuế nếu có phát sinh
Quyết toán thuế

TNDN

-Tờ khai mẫu

03/TNDN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C1-02/NS

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính -Tờ khai mẫu

03/TNDN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C102/NS

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính – Phát sinh thừa thì cấn trừ năm tiếp theo – Phát sinh thiếu thì nộp thêm

 

-Tờ khai mẫu 03/TNDN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C102/NS

Ngày dự kiến chấm dứt hoạt động
Báo

cáo tài chính

+ Bảng cân đối kế toán  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp /gián tiếp)

+ Thuyết minh báo cáo tài chính

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính + Bảng cân đối kế toán  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(trực tiếp

/gián tiếp) + Thuyết minh báo cáo tài chính

Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính + Bảng cân đối kế toán  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  + Báo cáo lưu chuyển

tiền tệ (trực tiếp /gián

tiếp)

+  Thuy ết minh báo cáo tài chính

Ngày dự kiến chấm dứt hoạt động
Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính Báo cáo kiểm toán Ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính Báo cáo kiểm toán Ngày dự kiến chấm dứt hoạt động
Thuế nhà thầu T ờ khai đăng ký thuế mẫu

số 04.1-ĐKTCT

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng -Tờ khai ttheo m ẫu số 01/NTNN

-Nộp tiền theo mẫu Giấy nộp tiền C102/NS

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán Tờ khai quyết toán

theo mẫu 02/NTNN

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày chấm dứt h ợp đồng – Phát sinh thừa thì cấn trừ hợp đồng tiếp theo – Phát sinh thiếu

thì nộp thêm

 

LỊCH NỘP CÁC BÁO CÁO NĂM 2019

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
1 20/01/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2018

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/01/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

2. Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

4. BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

5. Nộp lệ phí môn bài năm 2019

1. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

2. Nộp lệ phí môn bài năm 2019

2 20/02/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/03/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/03/2019

(Do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy có thể gia hạn qua 01/04/2019)

1. Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

2. Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

3. Báo Cáo Tài Chính năm 2018

1. Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

2. Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

3. Báo Cáo Tài Chính năm 2018

4 20/04/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/04/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

4. BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

1. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)
5 20/05/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 04/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 04/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 20/06/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 05/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 05/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 20/07/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 06/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 06/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/07/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019 (nếu có)

4. BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

1. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019 (nếu có)
8 20/08/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 07/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 07/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 20/09/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 08/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 08/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 09/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 09/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)

3. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019 (nếu có)

4. BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

1. Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019 (nếu có)
11 20/11/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2019 1. Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2019

2. Tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2019 (nếu có)

3. Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

PHAM – Cong viec can phai lam cuoi nam 2018 dau nam 2019

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat